Mes sėkmingai parengėme finansavimo pritraukimui skirtus projektus vertus 150 000 000 EUR įmonėms, ministerijoms, savivaldybėms ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms. Įgyvendinome sudėtingus, didelės vertės, specifinių žinių reikalaujančius mūsų klientų viešuosius pirkimus. Dalyvavome rengiant bei įgyvendinant kompleksiškas strategines ateities įžvalgų normatyvines ir žvalgomąsias metodologijas, į procesą įtraukdami didelį kiekį suinteresuotų šalių. Mes taip pat padėjome įmonėms, organizacijoms ar įstaigoms iš naujo pergalvoti savo veiklos modelius, atsižvelgiant į naujas pasaulines tendencijas ir į augantį įvairių technologijų pasiekiamumą.


Akmenės rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas

Akmenės rajono savivaldybės užsakymu UAB „ProBaltic Consulting“ 2017 m. birželio-liepos mėn. atliko Akmenės rajono gyventojų nuomonės tyrimą dėl savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metu buvo apklausti 405 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) Akmenės rajono savivaldybės gyventojai. Tyrimas buvo atliekamas tiesioginio interviu būdu pagal su užsakovu suderintą klausimyną. Tyrimas buvo atliktas remiantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 

Skaityti plačiau

Suvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimas

Projektu siekiama įgyvendinti suvirinimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir suvirinimo sektorių aptarnaujančių įmonių mokymus. Remiantis UAB „ProBaltic Consulting“ atlikta įmonių poreikių apklausa ir analize bei pasitelkus geriausius suvirinimo srities ekspertus, projekto įgyvendinimo metu ketinama apmokyti 726 suvirinimo meistrus ir elektrotechnikos darbuotojus, stiprinant suvirinimo deformacijų tiesinimo, siūlių kokybės tikrinimo, medžiagų parinkimo ir procesų optimizavimo, brėžinių ir siūlių žymėjimo, elektros įrenginių montavimo, gamybos darbo efektyvumo didinimo įgūdžius, derinant teorinio ir praktinio mokymo metodus.

Skaityti plačiau

Gamybos planavimo ir valdymo sistema

ProBaltic Consulting padėjo parengti MTEP projektą, kurio metu numatoma sukurti metaeuristika paremta informacinę sistemą, kuri leis efektyviai optimizuoti tiek statinius, tiek dinaminius gamybos planus „debesyje“. Ši sistema bus naudojama itin sudėtingose ir daug įvairių sąlygų turinčiuose planavimo (optimalaus plano sudarymo) uždaviniuose. . Numatomas įgyvendinti projektas turi tiesiogines sąsajas su intelektinėmis gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemomis.

Skaityti plačiau

Investicijų į Bio-jėgaines projektai

„ProBaltic Consulting“ parengė verslo planus ir kitą reikalingą dokumentaciją įmonėms planuojančioms investicijas į bio-jėgainių (biodujų gamyba iš žemės ūkio ir kitų atliekų) statybą. Numatomų investicijų įgyvendinimo tikslas – sukurti aukšto produktyvumo biodujų gamybos bazę įdiegiant inovatyvią infrastruktūrą, skirtą biodujų gamybai, didinti darbo našumo rodiklius tokiu būdu didinant įmonės konkurencingumą. Bendra visų parengtų projektų vertė siekia 15 mln. Eur. 

Skaityti plačiau

Energijos efektyvumo gamyboje audito finansavimo projektai

UAB „ProBaltic Consulting“ parengė projektinę dokumentaciją ir padėjo pritraukti finansavimą audito atlikimui gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“. UAB „ProBaltic Consulting“ parengė 25 proc. visų projektų pagal 2015 m. paskelbtą šios priemonės kvietimą. 

Skaityti plačiau

Investiciniai projektai energijos efektyvumo pastatuose gerinimui

UAB “ProBaltic Consulting” parengė investicinius projektus ir kitą reikalingą dokumentaciją valstybės finansų, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitoms įstaigoms pagal viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą. Šiais projektais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą viešuosiuose pastatuose.

 

Skaityti plačiau

Fotoelektros pramonės klasteris Lietuvoje 2025 m.

Pagrindinis fotoelektros sektoriaus (toliau vadinamo FE) įžvalgos tikslas – pasiūlyti strategines rekomendacijas FE sektoriaus plėtrai Lietuvoje, atsižvelgiant į įvairius perspektyvius ateities aplinkos scenarijus. FE sektoriaus Lietuvoje ateities scenarijų kūrimo metodika 2025 metams iš esmės buvo pagrįsta tiriamuoju, kokybiniu metodu.  

Skaityti plačiau

Galimybių studija dėl „MEMS fab“ (švaros kambario) plėtros

Panevėžio mechatronikos centras pasamdė „ProBaltic Consulting“ kaip rangovą, o „VDI/VDE Innovation + Technik GmbH“ iš Vokietijos – kaip subrangovą, siekiant įvertinti „Mems Fab“ (CleanRoom [švaros kambariai]), esamą infrastruktūrą ir įvairius jos tolesnės plėtros scenarijus, atspindinčius rinkos poreikius. 

Skaityti plačiau

Lietuvos mokslo ir studijų įžvalga 2030 m.

Kaip konsorciumo partnerė, glaudžiai dirbome su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru tam, kad parengtume ir įgyvendintume įžvalgos metodiką, siekiant planuoti Lietuvos mokslo ir studijų viziją 2030 m. Kartu mes pritaikėme daugybę įžvalgos metodų, įtraukdami daugiau nei 600 ekspertų, todėl buvo parengta ir patvirtinta svarbiausia Lietuvos mokslo ir studijų vizija 2030 m. 

Skaityti plačiau

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas

„ProBaltic Consulting“ pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį su Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratu teikia projekto administravimo paslaugas ir konsultacijas viešųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais.

Skaityti plačiau