Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinima"

Finansavimo tikslas: Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių kūrimą bei skatinti vių tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Remiamos veiklos: MTEP rezultatų komercinimas.

Galimi pareiškėjai:  mokslo ir studijų institucijos, bei privatieji juridi

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo klasteris LT"

Finansavimo tikslas: Skatinti MVĮ  įsitraukti į tarptautines tinklų grandines siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Remiamos veiklos: konsultacinės, įskaitnt ekspertines, paslaugas, narystė tarptautiniuose tinkluose (pltformose), rinkodaros riemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:320 000Eur

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietims teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“

Finansavimo tikslas: Skatinti MVĮ diegtis technoligines ekoinovacijas.

Remiamos veiklos: Technologinių ekoinovacijų diegimas ir investicijos į materealųjį turtą, kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis alinkai.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 1 500 000 Eur 

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų teiki

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio potencialas LT“

Finansavimo tikslas:  paskatinti MVĮ investicijas į modernių technologijų diegimą ir tai sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvo regionams.

Remiamos veiklos: naujų gamybos technologinių linijų įsigyjimas ir įdiegimas, esamų technologinių linijų modernizavimas, įmonės vidinių inžinerinių tinklų įrengimas.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma Sužinokite daugiau

Jau galite pasinaudoti kompensuojamomis verslo konsultacinėmis paslaugomis

Kvietimo tikslas:  Suteikti aukštos kokybės konsultacijos paramą specializuotais verslo plėtros klausimais.

Galimi pareiškėjai: SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus ir atitinkantys reikalavimą, kad pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų).

Sužinokite daugiau

Bendradarbiaudami su UAB "ProBaltic Consulting" UAB "Bigso" įgyvendina projektą „UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“

Projekto„UAB „BIGSO“ SAULĖS ENERGIJOS JĖGAINĖS DIEGIMAS“  vertė 512.557,22 Eur. Projektas finansuojamas 49,96 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, Nr. 04.2.1-LVPA-K-836

Sužinokite daugiau