LVPA paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę DPT Pramonei LT +


Priemonės tikslas – paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) gamybos procesuose.
 

Remiama veikla – DPT diegimas Lietuvos Respublikos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų (produkcijos) (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.
 

Kvietimo tinkamos išlaidos: 

1. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų DPT (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos;
2. darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis DPT, darbo užmokestis.
 

Tinkamas pareiškėjas: 

labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur 
 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 2 900 000 Eur (dviejų milijonų devynių šimtų tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).
 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti:

 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.

35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

 

Paramos paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 21 d.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt