LVPA PASKELBĖ 2-AJĮ KVIETIMĄ TIEKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ „INOKLASTER LT“


Priemonės tikslas: skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.
 

Remiama veikla: investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.
 

Tinkamas pareiškėjas: juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.

 

Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai:

 • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad tai efektyviausias ir ekonomiškiausias būdas;
 • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.

2. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas. Toliau nurodyto ilgalaikio turto įsigijimo ar finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe):

 • MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai ir įrenginiai;
 • kompiuterinė technika;
 • tiesiogiai MTEPI veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
 • su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų išlaidų.
   

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 

 • 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims);
 • 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims);
 • 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

 

Kvietimo biudžetas: 23 169 602 Eur. 

 

Paramos paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 24 d.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt