LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Dizainas LT".


 

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių/paslaugų dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.
 

Tinkami pareiškėjai – labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.
 

Remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant originalius gaminių/paslaugų dizaino sprendimus.
 

Vykdomame projekte turi būti diegiami originalūs gaminių/paslaugų dizaino sprendimai, skirti serijinei arba masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui.
 

Tinkamos išlaidos:

  • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ir diegimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą. Originalus dizaino sprendimas laikomas sukurtu, kai yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pvz., eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir t.t.).
  • Projekto vykdytojo darbuotojo, kurio pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino kūrimo ir diegimo veiklą.

 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur.

 

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų finansavimas:

  • 75 proc. – labai mažoms įmonėms.
  • 60 proc. – mažoms įmonėms
  • 50 proc. – vidutinėms įmonėms.

 

Vienas pareiškėjas galės pateikti vieną paraišką.

Kvietimo pabaiga: 2016 m. lapkričio 28 d., 16.00 val.

 

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 601 11500 , el. paštas deividas@probaltic.lt