Paskelbtas kvietimas Nr. 2 tekti paraiškas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (pradedantiesiems inovatoriams)


Finansavimo tikslas: paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 

Pradedantysis inovatorius – labai maža arba maža įmonė (privatusis juridinis asmuo, išskyrus mokslo ir studijų institucijas) arba viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), veikianti ne ilgiau kaip penkerius metus nuo įmonės registravimo iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, kuri nėra skirsčiusi pelno dividendų ar tantjemų mokėjimams ir nebuvo sukurta per susijungimą.

Pradedantieji inovatoriai gali pasirinkti dalyvauti kvietime, skirtame brandiesiems inovatoriams. Pradedantiesiems inovatoriams dalyvaujant kvietime, skirtame brandiesiems inovatoriams, taikomos brandiesiems inovatoriams skirtos Aprašo nuostatos.

 

Pagal Aprašą remiamos šios veiklos (projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi, arba tris veiklas):

 • 10.1. MTEP;
 • 10.2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
 • 10.3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, kai skelbiamas kvietimas pradedantiesiems inovatoriams, yra (įgyvendinant visas arba 2 iš Aprašo 10.1-10.3 papunkčiuose nurodytų veiklų, Aprašo 44.1, 44.2 ir 44.3 papunkčiuose nurodytos sumos atitinkamai sumuojamos):

 • Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);
 • Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai –100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų);
 • Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai –100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų).

 

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, kai skelbiamas kvietimas pradedantiesiems inovatoriams, yra 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Pagal Aprašą sumanios specializacijos kryptims pirmajam kvietimui –pradedantiesiems inovatoriams – numatoma skirti:

 • Energetikai ir tvariai aplinkai – iki 3 300 000 Eur (trijų milijonų trijų šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 11 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 1 500 000 Eur (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 5 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 5 400 000 Eur (penkių milijonų keturių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 18 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 7 500 000 Eur (septynių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 25 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 11 100 000 Eur (vienuolikos milijonų šimto tūkstančių eurų), t. y. iki 37 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų;
 • Transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 1 200 000 Eur (vieno milijono dviejų šimtų tūkstančių eurų), t. y. iki 4 proc. Aprašo 8 punkte nurodytų pradedantiesiems inovatoriams numatomų skirti lėšų.

 

Kvietimo biudžetas pradedantiesiems inovatoriams: iki 30 000 000 Eur. 

 

Didžiausia finansavimo suma pradedantiesiems inovatoriams:  400 000 Eur.

 

Paraiškos teikiamos iki:

Pirmasis konkurso etapas (išankstinė projektų idėjų atranka): 2017-09-29 24:00 val.

Antrasis konkurso etapas: data bus aiški tik paskelbus antrojo konkurso etapo pradžią.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 601 11500 , el. paštas deividas@probaltic.lt