Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“


Finansavimo tikslas: kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.
 

Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.
 

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
 

Pareiškėjų tipai

  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Valstybės įmonės
  • Verslas
  • Viešasis sektorius
     

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).
 

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: iki 11 866 539 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt devynių eurų).
 

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas): 2017-10-02 16:00
 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt