Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo klasteris LT"


Finansavimo tikslas: Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau-MVĮ), nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines siekiant rasti savo produkcijai naujas ekporto rinkas.

Remiamos veiklos: Įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitnt ekspertines, paslaugas, narystė tarptautiniuose tinkluose (pltformose), rinkodaros riemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.)

Galimi pareiškėjai: Verslo klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti:

  • viena iš verslo klasterio įmonių -MVĮ;
  • verslo asociacija;
  • prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Galimi partneriai yra verslo klasterio nariai- MVĮ.

Atrankos būdas:  Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 320 000 Eur

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 3 600 000 Eur

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų teikimo terminas): 2019 m. Kovo 18 d. 24:00

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt