Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinima"


Finansavimo tikslas: Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti vių tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau-MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Remiamos veiklos: MTEP rezultatų komercinimas (paramas mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, įdėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Finansuojamos veiklos nuo 7-ojo iki 9-oj MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą. 

Galimi pareiškėjai: 

  • mokslo ir studijų institucijos;
  • ​privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektualinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gauna naudos sąlygų sutartis.

Paraiškų pateikimo būdai: Paraiškos ir su jomis susijusi informacija teikiamos Mokslo, inovacijų ir tchnologijų agentūrai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetinę tvarkos aprašu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 23 579,48 Eur

 Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 1 051 741  Eur

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų teikimo terminas): 2019 m. Balandžio 12 d, 15:15

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt