Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)


Finansavimo tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.
 

Finansuojamos veiklos: AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
 

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės, atitinkančios  priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 16.3 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.
 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: iki 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).
 

1 lentelė. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis pagal įmonės dydį ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymo būdą.

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 5 000 000 Eur (penki milijonai eurų) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. 

 

Paraiškos gali būti teikiamos iki: 2017-12-15, 24:00 val.

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 601 11500 , el. paštas deividas@probaltic.lt