Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“


Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.
 

Remiama veikla – užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
 

Galimi pareiškėjai - yra užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų), bet ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų (visos tinkamos finansuoti tiesioginės projekto išlaidos kartu su projekto vykdytojo lėšomis) suma yra 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
 

Maksimali projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 1 lentelėje. Jeigu tarp mokomų asmenų yra dalis neįgaliųjų, didesnė finansuojamoji dalis taikoma tik šių asmenų mokymo išlaidoms.
 

              1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil. Nr.

Pareiškėjo statusas

 

Finansuojamoji dalis

Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)

  1.  

Labai maža ir maža įmonė

iki 70 proc.

iki 70 proc.

  1.  

Vidutinė įmonė

iki 60 proc.

iki 70 proc.

  1.  

Didelė įmonė

iki 50 proc.

iki 60 proc.

 

Kvietimui numatytas finansavimas - 10 230 778,00 Eur;

 

Projektų atrankos būdas - tęstinė projektų atranka;
 

Paraiškos pateikimo terminas - 2020-06-30 16:00;
 

SVARBU: Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.


 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 67947188, el. paštas vaide@probaltic.lt