Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio potencialas LT“


Finansavimo tikslas: paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus ir tai sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Remiamos veiklos: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Galimi pareiškėjai: naujai įsikūrusios arba jau veikiančios labai mažos, mažos arba vidutinės (MVĮ) gamybos sektoriaus įmonės (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų įmones).

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

  • gamybinei veiklai vykdyti reikalingo naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia, vykdant pradinę investiciją, naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė. Nurodytos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
  • įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas). Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
  • tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.

 

Finansuojama dalis:

  • Labai maža arba maža įmonė – 45 %;
  • Vidutinė įmonė – 35 %.


Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 500 000 eurų
 

Numatoma kvietimo finansavimo suma, Eur: 20 344 514 eurų

 

Apskritims lėšos yra paskirstomos taip:

  • Penkioms apskritims (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio, išskyrus Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybes) kiekvienai po 1 220 670,80 Eur;
  • Penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) kiekvienai po 2 848 232 Eur.

 

Paraiškos gali būti teikiamos iki: 2019-02-25 24:00

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt