Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Smart FDI“


Priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis.
 

Remiamos šios veiklos:

 • 10.1 tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
 • 10.2 tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
 • 10.3 tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
   

Kvietimui numatytas finansavimas - 39 137 278,00 Eur
 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:

 • Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
 • Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 6 500 000 Eur (šeši milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);
 • Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai – 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).
   

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).
 

Galimi pareiškėjai yra užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įst
 

Galimi partneriai:

 • Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
 • Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai partneriai negalimi;
 • jei Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža, maža ir (ar) vidutine įmone.
   

Paraiškų pateikimo terminas iki 2020-11-30 23:59

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt