Paskelbtas kvietims teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“


Finansavimo tikslas: Skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiamos veiklos: Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai bei investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur 

Atrankos būdas:  Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 1 500 000 Eur 

Finansuojama dalis:

  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė. 
  • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. 

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: Numatoma skirti iki 32 000 000 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų teikimo terminas):  2019 m. balandžio 10 d. 24:00. 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt