Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas mokymams orientuotas išskirtinai į IT specialistų rengimą


Jau paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas mokymams orientuotas išskirtinai į IT specialistų rengimą.

Projektu turi būti numatoma teikti ne mažiau nei 480 val. trukmės mokymą, skirtą suteikti kompetencijų rinkinį, kuris reikalingas pradėti dirbti pagal šias informacinių ir ryšių technologijų srities darbuotojų profesijas, nurodytas Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija: programinės įrangos kūrėjas (LPK kodas 251203):

  • kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas (LPK kodas 251303)
  • programuotojas (LPK kodas 251401)
  • inžinierius programuotojas (LPK kodas 251403)
  • programinės įrangos testuotojas (LPK kodas 251901)
  • duomenų bazių programuotojas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

- mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugų išlaidos;

- mokytų darbuotojų įdarbinimo organizavimo išlaidos (paslaugų išlaidos, kai perkama įdarbinimo organizavimo paslauga, arba pareiškėjo darbuotojų darbo užmokestis, kai įdarbinimą organizuoja pareiškėjas). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.

 

Galimi pareiškėjai - verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, viešosios įstaigos, kurių viena iš veiklų yra investicinės aplinkos gerinimas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, juridiniai asmenys, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį atstovaujantys įmonių konsorciumui.

 

Projektu turi būti numatoma įdarbinti ne mažiau kaip 60 proc. mokytų darbuotojų pagal profesiją, kurioje pradėti dirbti būtinas mokymo metu įgytas kompetencijų rinkinys (vertinama, ar įgyvendinus projektą numatoma įdarbinti ne mažiau kaip 60 proc. mokytų darbuotojų pagal profesiją, kurioje pradėti dirbti būtinas mokymo metu įgytas kompetencijų rinkinys).

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 000 Eur (du milijonai eurų). Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 150 000 Eur (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Išlaidos finansuojamos šiais etapais:

1. 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti kompensuojama, kai suteikiama mokymo paslauga (mokymą baigia bent vienas asmuo, gali būti kompensuojama atskirai už kiekvieną mokymą baigusį asmenį);

2. 25 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti kompensuojama įdarbinus ne mažiau kaip 60 proc. mokymą baigusių asmenų. Mokymą baigę asmenys turi būti įdarbinti per 3 mėn. nuo mokymo baigimo dienos;

3. 25 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti kompensuojama, kai ne mažiau kaip 60 proc. mokymą baigusių asmenų galutinio naudos gavėjo įmonėje išdirba 3 mėnesius. Išlaidos turi būti patirtos iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos,  t. y. iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos ne mažiau kaip 60 proc. mokymą baigusių asmenų turi būti išdirbę 3 mėnesius ir pareiškėjas turi būti pateikęs įgyvendinančiajai institucijai tai įrodančius dokumentus.

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, kreipkitės el. paštu: mantas@probaltic.lt, arba tel. +370 68255835.