Ūkio ministerija ir LVPA paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonės „REGIO INVEST LT+“ 2 kvietimą.


Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.
 

Remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.
 

Tinkami pareiškėjai - labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus, ir  paslaugų teikimo įmonės, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus. Partneriai negalimi.
 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų). Kvietimo biudžetas 19 172 612 Eur.
 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas neviršija:

  • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
     

Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.
 

Investicinius projektus bus leidžiama įgyvendinti visose savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.
 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurie bus įgyvendinami apskrityje, kurioje, remiantis Statistikos departamento duomenimis, yra didžiausias nedarbo lygis.
 

Paraiškų pateikimo būdai: Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

 

Kvietimo pabaiga: 2017 m. kovo 10  d.

 

 

Dėl konsultacijų galima kreiptis mob. tel. +370 682 55835 , el. paštas mantas@probaltic.lt