Užsienio investuotojai tuoj galės kreiptis dėl iki Eur 10m finansavimo MTEP projektams


Remiamos veiklos

1. tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Partneriai:

- 1 veiklai partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos;
- 2 veiklai partneriai negalimi;
- jei 3 veiklą vykdo pareiškėjas, kuris yra didelė įmonė, privaloma šią veiklą vykdyti su partneriu – labai maža įmone, maža įmone ir (ar) vidutine įmone.

Finansuojama dalis

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra:

1 veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);

2 veiklai – 6 500 000 Eur (šeši milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);

3 – 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

 

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, kreipkitės el. paštu: mantas@probaltic.lt, arba tel. +370 68255835.