Naujienos ir pranešimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Biokuro panaudojimo skatinamas šilumos energijai gaminti"

Finansavimo tikslas: Užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.

Finansuojamos veiklos: Energijos taupymas ir renovacija.

Galimi pareikėjai: Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius.

 

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra"

Finansavimo tikslas: Užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos istemos ilgalaikį funkcionalumą, didesnį tiekimo saugumą ir saugą.

Remiamos veiklos: 

  • Transformatorių pastočių ir (ar) skityklų atnaujinimas, iegiant pažangiojo tinklo elementus;
  • elektros skirtomųjų tinklų punktų, transformatorinių ir (ar)  elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangio

    Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinima"

Finansavimo tikslas: Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių kūrimą bei skatinti vių tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Remiamos veiklos: MTEP rezultatų komercinimas.

Galimi pareiškėjai:  mokslo ir studijų institucijos, bei privatieji juridi

Sužinokite daugiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo klasteris LT"

Finansavimo tikslas: Skatinti MVĮ  įsitraukti į tarptautines tinklų grandines siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Remiamos veiklos: konsultacinės, įskaitnt ekspertines, paslaugas, narystė tarptautiniuose tinkluose (pltformose), rinkodaros riemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:320 000Eur

Sužinokite daugiau