Akmenės rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas

Akmenės rajono savivaldybės užsakymu UAB „ProBaltic Consulting“ 2017 m. birželio-liepos mėn. atliko Akmenės rajono gyventojų nuomonės tyrimą dėl savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metu buvo apklausti 405 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) Akmenės rajono savivaldybės gyventojai. Tyrimas buvo atliekamas tiesioginio interviu būdu pagal su užsakovu suderintą klausimyną. Tyrimas buvo atliktas remiantis Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-339 „Dėl Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. 

Прочитайте больше

Suvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimas

Projektu siekiama įgyvendinti suvirinimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir suvirinimo sektorių aptarnaujančių įmonių mokymus. Remiantis UAB „ProBaltic Consulting“ atlikta įmonių poreikių apklausa ir analize bei pasitelkus geriausius suvirinimo srities ekspertus, projekto įgyvendinimo metu ketinama apmokyti 726 suvirinimo meistrus ir elektrotechnikos darbuotojus, stiprinant suvirinimo deformacijų tiesinimo, siūlių kokybės tikrinimo, medžiagų parinkimo ir procesų optimizavimo, brėžinių ir siūlių žymėjimo, elektros įrenginių montavimo, gamybos darbo efektyvumo didinimo įgūdžius, derinant teorinio ir praktinio mokymo metodus.

Прочитайте больше

Gamybos planavimo ir valdymo sistema

ProBaltic Consulting padėjo parengti MTEP projektą, kurio metu numatoma sukurti metaeuristika paremta informacinę sistemą, kuri leis efektyviai optimizuoti tiek statinius, tiek dinaminius gamybos planus „debesyje“. Ši sistema bus naudojama itin sudėtingose ir daug įvairių sąlygų turinčiuose planavimo (optimalaus plano sudarymo) uždaviniuose. . Numatomas įgyvendinti projektas turi tiesiogines sąsajas su intelektinėmis gamybos ir paslaugų teikimo procesų valdymo sistemomis.

Прочитайте больше

Investicijų į Bio-jėgaines projektai

„ProBaltic Consulting“ parengė verslo planus ir kitą reikalingą dokumentaciją įmonėms planuojančioms investicijas į bio-jėgainių (biodujų gamyba iš žemės ūkio ir kitų atliekų) statybą. Numatomų investicijų įgyvendinimo tikslas – sukurti aukšto produktyvumo biodujų gamybos bazę įdiegiant inovatyvią infrastruktūrą, skirtą biodujų gamybai, didinti darbo našumo rodiklius tokiu būdu didinant įmonės konkurencingumą. Bendra visų parengtų projektų vertė siekia 15 mln. Eur. 

Прочитайте больше

Energijos efektyvumo gamyboje audito finansavimo projektai

UAB „ProBaltic Consulting“ parengė projektinę dokumentaciją ir padėjo pritraukti finansavimą audito atlikimui gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“. UAB „ProBaltic Consulting“ parengė 25 proc. visų projektų pagal 2015 m. paskelbtą šios priemonės kvietimą. 

Прочитайте больше

Кластер фотоэлектрической промышленности в Литве в 2025 г.

Основная цель предвидения сектора фотоэлектричества (в дальнейшем – ФЭ) – предложить стратегические рекомендации для развития сектора ФЭ в Литве, учитывая различные сценарии будущего среды. Методика создания сценариев будущего ФЭ сектора в Литве на 2025 год по существу была основана на исследовательском, качественном методе.

Прочитайте больше

Изучение возможностей в отношении развития „MEMS fab“ (комнаты чистоты)

Панявежский центр мехатроники нанял „ProBaltic Consulting“ как подрядчика, „VDI/VDE Innovation + Technik GmbH“ iš Vokietijos – как субподрядчика, чтобы оценить имеющуюся „Mems Fab“ (CleanRoom [комнаты чистоты]) инфраструктуру и различные сценарии их развития, отражающие потребности рынка. 

Прочитайте больше

Предвидение науки и образования в Литве в 2030 г.

Как партнер консорциума, мы тесно работаем с Центром наблюдения и анализа науки и образования, чтобы подготовить и осуществить методику предвидения для планирования предвидения науки и образования в Литве в 2030 г. Одновременно мы применили множество методов предвидения, привлекая свыше 600 экспертов, поэтому был подготовлен и утвержден главное предвидение науки и образования в Литве в 2030 г. 

Прочитайте больше

Ректорат костела Св. Франциска Ксаверия (иезуитов) Каунаса

„ProBaltic Consulting“ по подписанному договору оказания услуг с ректоратом костела Св. Франциска Ксаверия (иезуитов) Каунаса оказывает услуги и консультации по вопросам осуществления публичных закупок. 

Прочитайте больше